Me maailmankansalaisina-oppitunti

Me maailmankansalaisina -oppitunti tarjoaa yläkoululaisille näköalan erilaisiin vaikuttamismahdollisuuksiin sekä pyrkii kohottamaan nuorten itsetuntoa monimuotoisuutta juhlistamalla!

Nuorilta nuorille: CISV:n kokemus kansainvälisyydestä eteenpäin!

Hankkeessa keskitytään tuottamaan toimintaa nuorilta nuorille. Vaikka hankkeen perusidea on samankaltainen kuin muillakin kouluvierailuja ja oppitunteja pitävillä toimijoilla, keskeinen ero on se, että tässä hankkeessa toiminnan suunnittelee ja toteuttaa CISV:n omat nuoret. Samalla CISV:n toiminnan erityispiirre kansainvälisyydestä ja tekemällä oppimisesta on asia, joka erottaa tämän hankkeen muiden toimijoiden toiminnasta.

Nuoremme ovat tottuneita ohjaajia paikallisesta ja kansainvälisestä toiminnastamme ja toimivat periaatteidemme mukaisesti ilman ennakkoluuloja kaikkia nuoria kohtaan.

Kiinostuitko? Laita meille viesti ja ilmoita luokkasi mukaan!Hanke on osa Vikesin EU-hanketta “Olen eurooppalainen” (lisätietoa alla), jonka tavoitteena on, että maahanmuuttajiin ja pakolaisiin suhtaudutaan nykyistä avoimemmin ja suvaitsevammin.

Minulle maailmankansalaisuus on yhteiseloa, ystävyyttä, viisautta ja vastuuta.

-projektin vapaaehtoinen Iia.

Vierailu oli todella vaikuttava, informatiivinen ja mukava.Olipa upeaa meidän koulun nuorille päästä kokemaan tällainen, jossa nuoret kertovat heille tärkeistä asioista.

-opettajalta saatu palaute

Oppitunti oli mielenkiintoinen ja oli hauskaa oppia tekemällä samalla jotakin. Sain tunnin aikana myös uutta tietoa.

-oppilaalta saatu palaute

Oppitunnin tavoitteet ja niiden yhteys opetussuunnitelmaan

Tavoitteena oppikokonaisuudessa on:

  • Maailmankansalaisen vaikuttamismuotojen esitteleminen
  • Kannustaa nuoria ottamaan aktiivisen toimijan rooli ympäristössään
  • Kohottaa nuorten itsetuntoa monimuotoisuutta juhlistamalla
Oppitunnin aikana oppilaat saavat ajankohtaista tietoa monikulttuurisuudesta sekä globaalikasvatuksesta. Oppitunnin aikana ylläolevien raamien puitteissa oppilaat käsittelevät tunnetaitoja, vuorovaikutusta ja konfliktin ratkaisutaitoja. Tavoitteena on rakentaa alku kasvaa maailmankansalaiseksi, tunnistaen globaalin maailman eri ulottuvuudet sekä erilaiset kulttuurit ja niiden kohtaaminen kunnioittavasti. Oppitunti ei maksa kouluille mitään ja sen kesto ja sisältö voidaan räätälöidä tarpeiden mukaan. Tavoitteena on saavuttaa erityisesti kouluja, joissa oppilaita on eri kulttuureista. Oppitunnin sisällöt on valmisteltu niin, että ne soveltuvat perusopetuksen opetussuunnitelmissa määriteltyihin alla olevien oppimistavoitteiden edistämiseen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Oppilaat ohjataan ajattelemaan globaalia maailmaa eri näkökulmista, kehittämään ongelmanratkaisuja- ja argumentaatiotaitoja. Oppilaita kannustetaan käyttämään mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta ongelmienratkaisussa. Oppilaita rohkaistaan ajattelemaan luovasti ja ylittämään rajoja globaalin maailmankansalaisuuden avulla.
Kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisutaitoja (L2)
Oppilaat ohjataan esittämään omat mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan eettisesti. Oppilaat käsittelevät yhdessä kulttuurista moninaisuutta ja niihin liittyviä tunteita. Oppilaat oppivat edistämään globaalia tasa-arvoa ja rauhaa.
Osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista (L7)
Oppilaille esitellään erilaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen ja kannustetaan aktiiviseen kansalaisuuteen. Oppilaat tutustuvat kansalaisyhteiskuntaan ja erilaisiin vaikuttamismahdollisuuksiin, kannustaen samalla löytämään oma tapansa vaikuttaa.

Oppitunti

Kouluille tarjottavassa kokonaisuudessa CISV:n nuoret pitävät yläkoulun oppilaille oppitunnin, jonka aikana oppilaat oppivat yhdessä tekemällä tunnistamaan itsensä yksilönä osana monimuotoista yhteisöä ja maailmankansalaisina. Lopputuloksena nuoret tuottavat yhdessä toimintaa, jossa mietitään käytännön toimien avulla miten ennakkoluuloja ja -käsityksiä eri ryhmien välillä voidaan vähentää. Tavoitteena on myös tutustua luokan kesken ja parantaa sen sisäistä henkeä. Haluamme antaa nuorille katsausta siitä, miten asioihin voi itse vaikuttaa ruohonjuuritasosta lähtien ja haluamme löytää toimintaamme lisääntyvästi nuoria eri kulttuuritaustoista. 90 min oppitunnin rakenne on seuraava:
Esittely ja virittäytyminen oppitunnin tunnelmaan (15 min)
Jäänmurtamisleikki, jonka pyrkimyksenä on herätellä nuoria aktiiviseen osallistumiseen.
Pääaktiviteetti (45 min)
Toiminnallisen osuuden kautta nuoret saavat oivalluksia monimuotoisuudesta ja aktiivisena maailmankansalaisena toimimisesta.
Debriefing (30 min)
Nuoret pääsevät jakamaan ja keskustelemaan oivalluksistaan keskenään.

Rahoittajat

Tämä verkkosivu on tuotettu Euroopan unionin tuella. Sen sisällöstä vastaa CISV Finland eivätkä sisällöt välttämättä edusta Euroopan unionin näkemyksiä. Rahoitus on osa Olen eurooppalainen-hanketta, jota Suomessa koordinoi Vikes ja kansainvälisesti Mondo. Projektista löytyy lisätietoa täältä!